نامه ای به وزارت کشور بريتانيا

ايران اينترلينک، هفدهم آوريل دوهزار وچهار

 

همانطور که اطلاع داريد، آقايان جميل بسام و ابراهيم خدابنده حدود دوازده ماه قبل در سوريه به اتهام قاچاق غيرقانوني دستگير گرديده اند. آنها به مدت دو ماه در سوريه بازداشت بوده و سپس به جمهوری اسلامي ايران مسترد گرديدند.ا

اين دو نفر در حين ماموريتي که توسط فرقه مجاهدين/ شورای مسعود رجوي به آنها داده شده بود دستگير گرديده اند. آنها مشغول خروج مدارکي ارزشمند  بودند که مشخص گرديده خودشان از محتوای محموله ها بي خبر بوده اند.ا فرقه  که به نامهای مختلف از جمله مجاهدين، شورای ملی مقاومت و... فعاليت مي نمايد، بمدت دو ماه از علني کردن خبر اين دستگيری خود داری نمود تا اين مسئله باعث تحت الشعاع قرار گرفتن  مسيرهای قاچاق رجوي بين عراق و اروپا نگردد. اين بدان معني است که با اين عمل آگاهانه و عمدي رجوی،  هرگونه امکان جلوگيری از استراد از طرف سازمان های حقوق بشری از آنها صلب گرديد. ايران اينترلينک در همان زمان نامه اي سرگشاده منتشر نمود که اعمال حساب شده مجاهدين/ شورا را در بوجود آوردن اين تراژدی انساني افشا نمود
 
برای مشاهده نامه اينجا کليک کنيد

از زمان استرداد آنها به ايران، مجاهدين/ شورا به اشکال مختلف و از جمله بيانيه ها و تبليغات و تماس های فعال با سياستمداران و مطبوعات  تا جايي که توانسته اند سعي نموده اند تا مطمئن گردند که يا اين دو نفر تحت شکنجه قرار بگيرند  و يا اين که به مجازات هايي طولاني محکوم گردند. سازمان عمدا بيانيه هايي انتشار داده است تا بر همکاری اين دو با مجاهدين/ شورا در زمان دستگيری شان صحه بگذارد و تنها هوادار کورشان در پارلمان بريتانيا را نيز تشويق نموده اند تا وضعيت اين دو نفر را هر چه بيشتر مشکل و سخت کند.ا

جمعه گذشته، شانزدهم آوريل، مجاهدين/ شورا، باصطلاح تظاهراتي را در حمايت از از اين دو مرد در مقابل سفارت سوريه در لندن ترتيب داد که مرکب از چند ده نفر از اعضای اين گروه در برينانيا بود. ما مطمئن هستيم که اگر نبود بخاطر دست داشتن اين فرقه در تظاهرات، هر گونه تظاهراتي در حمايت از اين دو مينيمم صدها شرکت کننده را در بر مي گرفت. بسياری از ايرانيان و از جمله خانواده های اين دو فرد چه در داخل و چه در خارج از کشور، که در طي سال گذشته منتهای انرژی گزاری را در کمک به سازمان های حقوق بشری مبني بر فشار به رژيم ايران گذاشته اند تا رفتار انساني و محاکمه منصفانه اين دو نفر را تضمين نمايند، اين باصطلاح تظاهرات را بخاطر دست داشتن فرقه رجوي بويکات کردند. آنها مجاهدين/ شورا را مسبب اصلي و مشکل اوليه  دانسته و همچنين معتقدند که رئيس اين فرقه تنها کسي است که از هرگونه صدمه به اين دو نفر منفعت خواهد برد.ا

مطمئن هستيم که اطلاعات شما در مرد دلايل و نيروهای پشت پرده اين تظاهرات به حد کافي و روشن کننده هستند بخصوص زمانبندي و محل آن در مقابل سفارت های سوريه.  ما ميخواهيم نظر شما را به اين مسئله جلب کنيم که فرقه از هويت های ساختگي هم در اين تبليغاتش استفاده کرده است تا نشان دهد که اعضای خانواده ها نيز در اين باصطلاح تظاهرات شرکت داشته اند.ا

ضميمه عکسي است از يک کودک  که مورد سواستفاده مجاهدين/ شورا قرار گرفته است . مجاهدين/ شورا سعي نموده اند وانمود کنند که اين کودک، پسر يکي از دستگرشدگان مي باشد. شما مطلع هستيد که بعد از انقلاب باصطلاح ايدئولوژيکي فرقه و از سال 1991 تمامي اعضای فرقه و از جمله اين دو نفر طلاق جمعي داده و  همچون بقيه اعضای فرقه مجرد بوده اند.ا

 اين اولين بار نيست که بچه ها توسط مجاهدين/ شورا، مورد سو استفاده قرار گرفته اند. ميدانيد که بچه ها طي بيش از يک دهه توسط فرقه برای گدايي در خيابان ها و کارهای غير قانوني ديگر مورد استفاده قرار گرفته اند  و  با بزرگ شدن آنها، تا جايي که امکانپذير بوده است، فرقه آنها را عضو گيری و برای عمليات تروريستي به عراق اعزام کرده است. ما توجه شما را به خطر جدي ای که از طرف فرقه مجاهدين/ شورا متوجه کودکي است که پلاکارد را بدست گرفته  جلب مي کنيم. اين کودک مشخصا والدين يا سرپرستي ندارد تا از اين چنين سواستفاده  هايي  جلوگيری نمايند.ا

ما برای ارائه هر گونه کمک و يا اطلاعات بيشتر در مورد فعاليت های اين فرقه در اروپا، از جمله دسيسه های فرقه  بر عليه منافع اين دو نفر دستگير شده و خانواده هايشان در داخل و خارج از کشور آماده ايم و از شما تقاضا مي کنيم که در مورد وضعيت اين کودک بي دفاع که باحتمال زياد يتيم و بي سرپرست است تحقيق بفرماييد.ا

ايران اينترلينک
از طرف خانواده ها

امضا ها:ا
(امضا ها فقط برای استفاده داخلي )

رونوشت به وزاری کشور کشورهای اروپايي و دفتر آقای کوفي عنان