نامه ای به عاليجناب توني بلر، نخست وزير بريتانيا

انجمن حمايت از قربانيان سازمان مجاهدين
ششم ژوئن دوهزار و پنج
(برای ملاحظه متن اصلي به بخش انگليس سايت مراجعه فرماييد)

 

عليجناب توني بلر، نخست وزير
ششم ژوئن دوهزار و پنج

 

نخست وزير عزيز،

طي ماههای اخير، تعدادی از سران گروه تروريستي مجاهدين خلق که در حال حاضر تحت وثيقه و ضمانت منتظر دادگاههايشان در رابطه با جرائم تروريستي در فرانسه به سر مي برند سعي کرده اند تا در مورد محدوديت هايي که دادگاه برايشان تعيين کرده است تخفيف هايي را بدست آورند. اين تلاشي است برای سياسي کردن موارد اتهامشان و همچنين برای خريدن وقت برای يافتن کشوری که احتمالا حاضر به قبول آنها بدون محاکمه آنان باشد. اساس ادعاهايي که اين افراد به دادگاه عرضه ميکنند ادعايي است بر اين مبني که آنها احتياج به مسافرت به خارج از فرانسه برای کار و تجارت و غيره دارند (يکي از محدوديت های دادگاه در مورد اين افراد عدم اجازه خروج از فرانسه است).

ما مطلع شديم که در يکي از اين دادگاه ها در تاريخ هفدهم مي دوهزار و پنج، تصميم های زير توسط قاضي دادگاه گرفته شده است.

در رابطه با پرونده آقای مجيد شهبازيان، دادگاه تصميم گرفته است که با توجه به مرتبط بودن وی با پرونده بيش از هشت ميليون دلار بصورت اسکناس های صد دلاری که در اطاق های خانم رجوی بدست آمده و همچنين ارتباط وی با تعداد نود و نه دستگاه محل ياب و موارد ديگر، وی تحت محدوديت هايي قرار گرفته و مبلغ هنگفتي نيز بعنوان وثيقه بپردازد. اين محدوديت ها همچنين شامل عدم اجازه مسافرت وی به خارج از فرانسه مي گردد.

در رابطه با پرونده آقای صالح رجوي (برادر رهبر فرقه مسعود رجوی، رهبر خود انتخابي اي که در حال حاضر در خفا بسر مي برد). دادگاه تقاضاهای وی را رد کرده و تصميم مي گيرد که کليه محدوديت های تعيين شده در تاريخ بيست و يکم ژوئن دوهزار و سه و تصميمات افزوده شده در تاريخ شانزدهم ژانويه دوهزار و چهار (شامل ممنوعيت خروج از فرانسه) پابرجا بماند بجز اين که وي به جای هفته ای يک بار مي تواند ماهي يک بار خود را به ژاندارمری اور سور اواز معرفي نمايد.

در رابطه با پرونده آقای محمد رضا محدث ( به نام های سيد المحدثين، بهنام، محمد محدثين و غيره نيز شناخته شده است) دادگاه تقاضای وی مبني بر نياز وی به مسافرت به کشورهای ديگر، هر ماه بمدت سه روز، را رد کرده است. دادگاه همچنين درخواست وی برای مسافرت به بلژيک در آخر ماه مي دوهزار و پنج را بخاطر کافي نبودن دعوت نامه های معتبر و دلايل کافي برای مسافرت رد کرده است. وکلای مجاهدين درخواست آقای محدثين برای مسافرت به آلمان را پس گرفته اند ولي بر روی لزوم مسافرت وی به بريتانيا در اوايل ماه ژوئيه دوهزار و پنج اصرار ورزيده اند.

آقای محدثين دعوت نامه ای را از طريق لرد کوربت که يکي از حاميان خجل شناخته شده اين گروه تروريستي است بدست آورده است. مجاهدين با ارائه اين دعوت نامه و با پشتيباني تعدادی از نو محافظه کاران در ايالات متحده آمريکا اميدوارند تا در اين زمان بتوانند در مذاکرات سه کشور اروپايي و ايران اختلال ايجاد کنند.
لرد کوربت بعنوان حامي خجل مجاهدين فرد ناشناخته ای نيست. عکس ها و اظهار نظرهای وي بطور متوسط سه بار در سال در پانزده سال گذشته در نشريات فارسي زبان سازمان مجاهدين خلق ايران زير آرم و طرح کلاشينکف!! منعکس گرديده که در آنها دعوت به پشتيباني از اين گروه تروريستي مي نمايد.

قاضي فرانسوي با توجه با احترامي که به لقب داده شده از طرف ملکه انگلستان به اين فرد قائل شده است و بخاطر احترام به دولت بريتانيا اعلام کرده است که:
" ادعا های وی ... رد مي شود... بجز اين که فرد تحت تحقيق بصورت خاص مي تواند خاک فرانسه را بمدت سه روز برای مسافرت به بريتانيا و برای ملاقات با پارلمانترهای بريتانيايي ترک کند. اين سه روز در اوايل ماه ژوئيه دوهزار و پنج خواهد بود (که مصادف است با دور جديدی از مذاکرات سه کشور اروپايي و ايران). وی بايد پانزده روز قبل از مسافرت زمان دقيق و مکان استقرار خود را به دادگاه اطلاع داده و صبح روز بازگشت خود را به ژاندارمری اور سور اواز معرفي نمايد..."

با توجه به اين که سران اين فرقه تروريستي مايوسانه بدنبال يافتن مکاني هستند تا شايد بتوانند خود را از رو در رو شدن با قانون نجات دهند و با توجه به اين که از دير باز به لندن، بخاطر روابط نزديک ترش با برخي از مشاورين پنتاگون در امريکا و شايد بخاطر رفتار غير مشخص دولت شما در مقابل اين گروه رسما تروريست، بعنوان هدفي آسان تر نگاه کرده اند.

با توجه به اين که نمايندگان اين گروه رسما تروريست شناخته شده آزادانه و بدون دردسر به کارشان در بريتانيا ادامه مي دهند تا جايي که همين هفته گذشته برنامه عمومي ای در لندن برگزار نموده و هيچ مقام و مسئولي نيز جلوی آنها را نگرفته است.

با توجه به اين که نمايندگان رسمي و مستقر آنها شامل دولت نورزی، مسعود ضابطي و حسين عابديني آزادانه به فعاليت های غير قانوني خود در دفاتر شناخته شده خود در لندن ادامه مي دهند تا جايي که رفتار تهديد آميز و تهديد های گفتاری آنها بر عليه هر آنکس که بر عليه تروريسم و نقض حقوق بشر سخن بگويد در اساس از طرف مقامات کشور ناديده گرفته مي شود.

جای تاسف بسيار است که مشاهده کنيم بريتانيا اولين کشور (و شايد تنها کشور) در جهان باشد که نه تنها فعاليت های اين سازمان غيرقانوني را محدود نمي کند که در حال دادن رواديد به يکي از وحشتناک ترين شکنجه گران ارتش خصوصي صدام است.

اتهامات بر عليه آقای محدثين شامل دست داشتن در زندان غيرقانوني، شکنجه و کشتار تحت حکومت صدام حسين است. همين چند هفته پيش دادگاهي در لندن دستور داد تا کتابي تبليغاتي را که سازمان مجاهدين تحت نام وی چاپ کرده بود را از کتاب فروشي های بريتانيا جمع کنند و ناشر نيز بصورت کامل بخاطر چاپ تبليغات سوء معذرت خواهي نمود. بسياری از قربانياني که نامشان در گزارش اخير ديدبان حقوق بشر در مورد شکنجه و کشتار جداشدگان توسط اين فرقه منتشر شده است، اين شخص را شخصا مسئول بخشي از صدماتي که ديده اند مي دانند.

انجمن حمايت از قربانيان سازمان مجاهدين معتقد است که با توجه به بيرون آمدن مدارک بسياری از موارد نقض حقوق بشر و جرايم ضد بشری سران فرقه در دو سال گذشته، هر گونه حمايت از مزدوران سابق صدام حسين در هر شکل و نمايي، چه به منظور خرابکاری در مذاکرات با ايران و در تشويق برای حمله نظامي امريکا و بريتانيا به ايران باشد، چه بخاطر استفاده از آنها بعنوان کارتي در سر ميز مذاکره باشد و چه بخاطر استفاده از آنها بعنوان بنگاه دروغ پراکني از طرف سرويس های مخفي درگير در ايران، عراق، لندن و واشنگتن باشد، نه تنها نا مشروع که غير قانوني است.

ما اميدواريم که دولت بريتانيا در رابطه با نظراتش در مورد جديت خطر فعاليت های کنوني اين افراد و بخصوص خطرات مستقيمي که متوجه مردم اين کشور مي سازند بازنگری کند. ما تمامي راه های قانوني ممکن را برای بدست آوردن حکم جلب کشوری، بين المللي و يا اروپايي بر عليه آقای محدثين - و احتمالا آقا و خانم رجوی در کنار آن - دنبال مي کنيم تا در صورتي که  وی و يا هر کدام ديگر از سران اين سازمان تروريستي با ويزای ورود بريتانيا وارد اين خاک شوند بتوان آنها را به دست قانون سپرد.

اردتمند شما

مسعود خدابنده
انجمن حمايت از قربانيان سازمان مجاهدين

رونوشت به:
وزير خارجه بريتانيا، عليجناب جک استراو
وزير خارجه آلمان، آقای ژوسکا فيشر
وزير خارجه فرانسه، آقای فيليپ دوسته بلازی
وزير خارجه ايالات متحده امريکا، دکتر کاندوليزا رايس
مدير کل سازمان ملل متحد، آقای کوفي عنان