کمک های ممکن از طرف ايران در عراق

ايشن تايمز، نوزدهم ژانويه دوهزار و پنج
لينک به متن کامل مقاله:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GA19Ak01.html

نوشته مسعود خدابنده، مرکز تحقيقات ضد تروريسم پاريس

اين مقاله اساسا به وضعيت ايران و امريکا در عراق و روابط ، انتظارات و ميزان نفوذ هر يک در آستانه انتخابات اين کشور پرداخته است. در اين مقاله به کوشش های بخش هايي از وزارت دفاع امريکا و بخش هايي از حکومت اسرائيل برای خنثي کردن هر گونه عادی سازی در روابط دو کشور اشاره شده و آمده است:

... اين حرکت ها (برای عادی سازی روابط) توسط برخي مراکز قدرت مورد هجوم قرار گرفته است تا به بيراهه کشيده شوند. در ميان اين موانع ميتوان در طرف ايران از ملقمه ای عجيب از سخت سران درون حاکميت و گروه اپوزيسيون ورشکسته تبعيدی، سازمان مجاهدين خلق، نام برد. سازماني که با قطع اميد از هر گونه اميد به پيروزی از طريق تلاش های خودش، بدنبال خوشه چيني از ريخت و پاش های يک حمله نظامي احتمالي از طرف بازهای ارتش امريکا به ايران است.
مهم تر از آن در طرف امريکا شاهد نفوذ فوق العاده گروه ها و شخصيت های طرفدار اسرائيل هستيم که ايران را خطري بزرگ برای منافع اسرائيل مي دانند و دشمني که نبايد هيچگونه مذاکره ای با آن صورت گيرد. برای اين مراکز قدرت، ايران در "محور شرارت" جای مي گيرد...


در بخشي ديگر از اين مقاله تحليلي به اجير شدن مجاهدين توسط صدام بر عليه ايران اشاره شده و آمده است:

... همچنين صدام از طرف ديگر بيکار ننشسته و سازمان مجاهدين خلق را بعنوان ارتش خصوصي خودش به استخدام در آورد. اين سازمان بعنوان زائده ای از ارتش عراق برای برقراری بالانس در مقابل مخالفين صدام که در ايران بودند مورد استفاده قرار گرفت و در اين راستا به اعمال تروريستي کور در خيابان های ايران دست زد. اگر چه تعداد اين سازمان تحت امر صدام هيچ گاه به بيش از چند هزار نفر نرسيد (در مقايسه با صدها هزارعراقي که در ايران بودند) با اين حال صدام تا جايي که امکانپذير بود از آنها استفاده کرد. بنابراين رضايت و خوشنودی ايراني ها و عراقي های مخالف صدام از سقوط حکومت بعث عراق بسيار واضح است...

لينک به متن کامل مقاله:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GA19Ak01.html