تشکر

مسعود خدابنده
نهم نوامبر دوهزار و چهار

با تشکر فراوان از همه دوستان و رفقايي که در اين روز ها با ابراز همدردی با من و ديگر اعضای خانواده و با ارسال پيام های تسليت بخاطر فوت پدرمان، اسمائيل خدابنده فضای فوق العاده سنگيني که بر قلب هايمان سنگيني مي کرد را سبکتر کرديد.
انا لله و انا عليه راجعون. وی در آخرين روزهای حيات به آرزوی ديرينه اش که بقول خودش برای همان منتظرمانده بود، يعني ديدن فرزند ارشدش، نوه و نتيجه هايش رسيد.
از طرف خودم، ابراهيم، مادرمان و بقيه اعضای خانواده از همه شما سپاسگزارم و اميدوارم من و شما نيز تک تک مان در روز موعود بتوانيم با کارنامه هايي روشن و پاک، رويي سفيد، خنده بر لب و سربلند اين دار فاني را وداع گوييم. تا آن زمان همکاری و پشتکار هر چه بيشتر تک تک
شما عزيزان را در راهي که برگزيده ايم و کمک و استمداد به کساني را که نيازمندتر از هر زمان ديگری منتظر و چشم انتظار دست ياری دوستان، برادران و رفقايشان نشسته اند را ملتمسانه خواستارم.

با آرزوی سلامتي و موفقيت همگي تان و با تشکر مجدد

مسعود خدابنده
نهم نوامبر دوهزار و چهار