گروگان های رجوي

مسعود خدابنده
نشريه ماهانه "گزارش مقاومين"، ژوئن دوهزار و چهار
ترجمه: ايران اينترلينک

(متن اصلي به زبان انگليسي)

چه چيزی در پشت پرده فعاليت های وکلای مجاهدين در عراق است؟ مجاهدين هنوز اصرار مي ورزند که به آنها اجازه داده شود تا در عراق باقي بمانند. دليلي که مطرح مي کنند اين است که اگر به ايران استرداد شوند، احتمال شکنجه و اعدامشان وجود دارد. اين در صورتي است که اساسا هيچ يک از مقامات  مسئول و ذيربط احتمال، برنامه و يا تصميم گيری در مورد چنين استردادی را، نه در گذشته در دستور کارشان داشته اند و نه اکنون دارند!ا

.البته، همانطور که آقای"وين گريفيتث" نماينده مجلس عوام بريتانيا ابراز نگراني کرده است، اگر "نيروهای متفقين پس از تحويل حکومت به شورای عراقي دست خود را از اين قضيه بشويند" اين نگراني وجود دارد که آيا واقعا اين شورای حکومتي عراق،  توان حفاظت از اين مردان و زنان را خواهد داشت يا خير.  ومنظور از حفاظت هم بطور مشخص،  حفاظت در قبال حملات انتقام جويانه و خودسرانه احتمالي گروه هايي است که سازمان مجاهدين در کمک به صدام حسين در سرکوبشان شرکت داشته است.ا

اگرچه وضعيت قانوني سازمان مجاهدين سالهاست که در امريکا، بريتانيا و اتحاديه اروپا بعنوان سازماني تروريستي به ثبت رسيده است ولي اين سازمان هنوز اصرار دارد که وضعيت قانوني آن بايد مشخص گردد. چرا؟
واضح است که هر گونه نقل و انتقال اين افراد به کشورهای ثالث، دو راه بيشتر ندارد.  يا بايد بصورت برخورد با نفرات بعنوان اشخاص منفرد باشد و نه در چهارچوب يک گروه و سازمان تشکيلاتي (موضع رسمي صليب سرخ جهاني و ديگر شخصيت های حقوقي در زمينه پناهندگي و حقوق بشر). و يا بصورت دسته جمعي و گروهي (آنطور که رجوي خواستار آن است) . بايد توجه داشت که با وجود تمام ادعا هايي که از طرف وکلای رجوی مبني بر حضور برخي اتباع اروپائي درعراق مطرح مي کردد،  سازمان مجاهدين بشدت از مسافرت و بازگشت کساني که دارای تابعيت کشورهای اروپايي هستند جلوگيری مي کند و آنها را بعنوان گروگان خواسته های خود مبني بر عدم انحلال سازماندهي ارتشي و فرقه اي  نگه داشته است.ا

اکنون ديگر بر کسي پوشيده نيست که اعضاي سازمان مجاهدين بواسطه مغزشويي های مزمن و طولاني مدت  از يک طرف و تهديد های روحي و جسمي از طرف ديگر، فقط و مطلقا به فرمان های صادر شده و يا کاناليزه شده از طرف مسعود رجوي اطاعت مي کنند.  بنابراين،  اين افراد و درواقع تمامي افراد گرفتار در کمپ اشرف، چيزی جز گروگان هاي آقای رجوي به شمار نيامده و نمي آيند.ا

طبعا بسيار مهم است که ما به منافع اين فرد در برگزيدن چنين خط و روشي توجه کافي داشته باشيم. اگر اين سازماندهي در کمپ اشرف باقي مانده و يا بصورت گروهي و بدون برداشته شدن سلسله مراتب نظامي و فرقه ای آن بصورت جمعي به نقطه ديگری منتقل گردد، نشانگر اين واقعيت خواهد بود که آقای رجوي بالاخره خريدار تازه اي برای نيروی نظامي مزدور خود يافته و بنابراين وی و نيروهايش بصورت گروهي تحت حفاظت قرار گرفته و در دراز مدت برای استفاده بعنوان يک "نيروی تروريستي دوست!"  مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از طرف ديگر، اگر اعضای اين سازماندهي بصورت مجزا و تک تک مورد بررسي قرار گرفته و از کمپ اشرف خارج گردند و بخصوص اگر بنيان های نظامي فرقه اي اين سازمان منحل اعلام شده و برچيده شوند، آقای رجوي با از دست دادن چهره مقدس نمای فرقه اي اش،  بصورتي عريان، بي پرده  و بي حفاظ، بعنوان رهبر گروهي تروريستي در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. در چنين حالتي، لاجرم وی و تعداد معدودی از دژخيمانش مي بايست برای پاسخ دادن به جرايم ضد بشري و جنايات جنگي به پشت ميز محاکمه کشيده شوند. جناياتي که در ايران، عراق و مناطق ديگر جهان بوقوع پيوسته اند و مدارک و شواهد غير قابل انکار فراواني در مورد تک تک آنها وجود دارد.ا

در حال حاضر ديگر همه به اين نکته پي برده اند که رجوي به نيروهايش بعنوان نيروهايي مصرفي نگاه کرده و مي کند و به تجربه نيز ثابت شده است که بخصوص در زمان هايي که وی نياز به خون و شهيد داشته باشد، از مصرف نيروهای فرقه برای خلاصي از بن بست های گوناگوني که معمولا خود بوجود آورنده اصلي آنها است، ابايي نداشته، ندارد و نخواهد داشت.  با توجه به اين که بحران های شخصي و شخصيتي او را روز به روز بيشتر احاطه مي کند و با توجه به اين که هيچ تضميني وجود ندارد که در شرايط کنوني خريداری جديد حاضر به ورود به صحنه و درنتيجه موجب نجات رجوي از دادگاهي شدن گردد، بنابراين بايد اذعان نمود که تهديدات بر عليه اين گروگان ها در کمپ اشرف، بدست رجوي،  روزبروز بيشتر و بيشتر مي شوند.ا

اخيرا، منابع آگاه از داخل اين سازمان، خبرهايي را مبني بر آماده سازی هاي اوليه  برای خودکشي های دسته  جمعي در فرقه، بيرون داده اند. اين هشدارها را نبايد دست کم گرفت. مقاله " اول ژوئيه بسرعت نزديک مي شود" از ايران اينترلينک، که در همين رابطه مي باشد را مطالعه بفرماييد.ا